Saygı

15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 3600 (PG) EMEKLİLİK

Saygı Günenç

sgmyazilim-para-agi-asgariucret-2

 

 

 

    ….sigorta sicil numaralı ….. hakkında dilekçe tarihi olan ….. itibariyle yapılan incelemede; adı geçenin sigortalılık süresinin 15 yıl, prim ödeme gün sayısının ise 3600 gün olduğu anlaşılmıştır.

Bu yazı adı geçenin isteği ve 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi gereği verilmiştir.

Tazminatını kaybedeceği için işyerinden ayrılmayan çalışanlar için çok önemli 3600 günden emeklilik. Bununla ilgili olarak bir çok yorum yapılmakta ve tam olarak ne yapılacağı bilinmemektedir.

Çalışan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü doldurduğu için emekli olarak ayrılırsa ne olur?

Acaba emeklilik yaşını doldurana kadar çalışamaz mı? 

Başka bir firmada çalışırsa tazminatını geri alınır mı?

Öncelikle belirtmeliyim ki; Anayasa Mahkemesi’ne göre “Anayasa’nın 49. maddesinde öngörülen çalışma hakkı, bir temel hak ve özgürlük olarak anayasal güvenceye bağlıdır.”  Dolayısıyla çalışan emekli olsa dahi (hem 3600, hem yaştan emeklilik) çalışmaya devam edebilir. Hem ayrıldığı şirkete hem de başka bir şirkete çalışmak için tekrar girebilir. Bununla ilgili olarak Yargıtay 9.Hukuk Dairesi kararında “…işçinin işten ayrıldığı andaki iradesine önem verilmeli, çok kısa bir süre içinde (örneğin 10-15 gün sonrası) başka bir işe girmesi halinde hakkın kötüye kullanımı düşünülmelidir…” diyerek işçinin ancak çok kısa bir süre sonra işe başlaması halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacağını belirtmektedir. (Yargıtay 9.HD 4.4.2006 2006/2716 esas 2006/8547 karar) Bu durumu değerlendiren işverenler tazminat alarak ayrılan işçiye dava açarak tazminat iadesi talep etmektedirler.

Ancak çok kısa süre önce görülen bir davanın sonucu bize çalışanın haklarının korunduğunu bir kez daha göstermektedir.Yargıtay 22.Hukuk 25.01.2013 (2012/10954 Esas 2013/909 Karar) Bu dava sonucuna göre;

ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır. (Yargıtay karar örneğini aşağıda bulabilirsiniz.)

Kısaca 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim gününü dolduran herkes emekli olabilir ve işyerinden ayrılarak başka bir işte çalışabilir. Elbette ilerde açılacak dava sonucu kararları da takip etmemiz gereklidir.Önemle belirtmeliyim ki bu hak; 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler içindir. Bu tarihten sonra işe girenler için emeklilik şartı 25 yıl 4500 gündür.

Saygı Günenç

“paylaşmak ayrıcalıktır”

a1

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10954 K. 2013/909 T. 25.01.2013* EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BAŞKA FİRMADA İŞE BAŞLAMA

(Hakkın Kötü niyetli Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği –Davalının Kanunun Kendisine Verdiği Emeklilik Hakkını Kullandığı)

*BAŞKA ŞİRKETTE İŞE BAŞLAMA

(Davalı İşçinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra Başka Firmada İşe Başlayabileceği – Bu Sebeple Davacı İşverenin Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

*KIDEM TAZMİNATININ İADESİ TALEBİ

(Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra/Hakkın Kötü niyetli Kullanılmadığı – Davacı İşverenin Kıdem Tazminatının İadesi Talebinin Reddi Gerektiği)

*ONBEŞ YILLIK SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM GÜNÜ ŞARTLARINI SAĞLAMA (Emeklilik Hakkının Amacının İşyerinde Çalışarak Yıpranmış Olan İşçinin Emeklilik İçin Bir Yaşı Beklemesine Gerek Olmadan İş Sözleşmesini Aktif Sonlandırabileceği)

1475/m.14 4857/m.120 ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez.

Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirıkran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalının istifa ederek işten ayrıldığını, onbeş yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına ilişkin koşulları karşıladığından kıdem tazminatının ödendiğini, ancak davalının kısa süre sonra kendileri ile aynı işi yapan başka firmada çalışmaya başladığını, hakkın kötüniyetli kullanılması sebebi ile ödenen kıdem tazminatını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı, sağlıksız koşul ve ortamda çalıştığını, adil olmayan davranışlar sebebi ile yıprandığını, emekliliğe hak kazanması sebebi ile iş sözleşmesini sona erderdiğini, daha iyi şartlar sunulduğundan yeni firmada işe başladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, yaşlılık aylığı almak için işten ayrılan davalının üç gün sonra benzer iş yapan başka firmada işe başlayarak hakkını kötüye kullandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir.Gerekçe:1-İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığı tahsisi amacıyla feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır. Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, malullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından, ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar. Faiz başlangıcında da bu tarih esas alınmalıdır. 4447 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Somut olayda hat sorumlusu olarak çalışan davalı 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 04.07.2011 tarihli istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davalı 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.01.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

sgmyazilimsayfasi1

 

Saygı Günenç tarafından yazıldı

“15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 3600 (PG) EMEKLİLİK” Yorumları (123 Adet)

 1. MEHMET KILIÇ dedi ki:

  SELAM SAYGI HNM BEN 1979 YILINDA İŞE BAŞLAMIŞTIM VE HALA HAZIRD ŞİMDİ 3600 GÜN ÜZERİNDE PİRİMİM VAR AYRICA ASKERLİK BORÇLANMASIDA YAPARSAM 4000 KÜSÜR OLUCAK PEKİ YAŞIMDA ŞİMDİ 51 EMEKLİOLMAK İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM BANADA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİRMİ KISACASI ÖNEMLİOLAN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM BUNUN İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPABİLİRİM SİZDEN RİCAM BANA YAZARMISINIZ İYİ GÜNLER İYİ CALIŞMALAR

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mehmet Bey,

   Kriterleriniz 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününe uygun. Bağlı olduğunuz SGK Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, hak ettiğinize dair bir dilekçe almalısınız. Bu dilekçe ile işvereninize giderek KIDEM TAZMİNATINI alabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

   1. mehmet dedi ki:

    ama ben şu anda bir yerde çalışmıyorum hangi iş yerinden talepte bulunacagım bunuda söyleme şansınız varmı en son çalıştıgım yerdenmi isteyecem kıdem tazmınatını yoksa sgk danmı burasını tem olarak anlamadım 2 yıldır her hangi bir yerde çalışmıyorum ama 1979 tarihinde sigotrtalıydım 2 yıl öncesine kadar ayrıca askerlik borçlanmaklada pirim günümü arttırabilirmiyim rica etesm bir cevapta buna yazsanız…..faz edelim benim şu an 3292 günüm var askerlik borçlanmasına ödeme yapsam ve zatenki 15 yılı aşkın xzamandır ssk var o zaman neler degişir.kolay gelsin

    1. Saygı Günenç dedi ki:

     Merhaba Mehmet Bey,
     Kıdem tazminatı alabilmeniz için bir işletmede 1 yıldan fazla çalışmanız gerekiyor. Hiç bir yerde çalışmıyorsanız zaten tazminat alma şansınız bulunmuyor.
     Kolaylıklar dilerim.

 2. RECEP AKBULUT dedi ki:

  selam lar 15 yıl için ilk sigorta başlangıç tarihimi yoksa ilk işe giriş tarihimi geçerli olacaktır.mesala benim 08 09 2000 ilk sigorta başlangıç tarihim ilk işe başlama tarihim 01 07 2001 hangi tarihten itibaren 15 yıl geçerli olacaktır teşekkürler iyi calısmalar.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Recep Bey,

   Sigorta başlangıç tarihiniz esas alınacaktır.
   Kolaylıklar dilerim.

 3. ahmet dedi ki:

  Saygı hanim merhabalar, benim de bir sorum olacaktı bu bahsettiğimiz 15yillik sürecin 18 yaşından sonra mı başlaması gerekiyor. Örneğin 15 yaşında sigorta girişim var şartları sağlıyorum fakat SGK dan bugün öğrendiğim bilgi bu şekilde yani 15 yılı 18den sonra doldurmak gerektiği söylendi bu bilgi doğrumudur şimdiden teşekkür ederim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ahmet Bey,

   5510 sayılı Reform Kanunu ve eski 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre; kişinin ilk defa sigortalı olduğu tarih, 18 yaşı tamamlama tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın tamamlandığı tarih olarak dikkate alınmaktadır.18 yaşınızı baz alarak hesaplamayı yapmalısınız.

   Kolaylıklar dilerim.

 4. RECEP AKBULUT dedi ki:

  Cok teşekkür ederim Saygı Hanım.Hayırlı günler diliyorum.

 5. Mustafa dedi ki:

  Saygı Hanım merhaba,
  Ben kamu kurumunda 4857 sayılı iş kanuna tabi çalışmakt iken, ÖMSS ile 657 sayılı DMK’ya tabi olarak çalışmya başladım.
  İşyerime “İş yerimden sürdürmekte olduğum görevimden 02.05.2013 tarihi itibariyle 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 5. bent ve 506 sayılı kanunun 60. maddesi 1. fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) bentlerinde ön görülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve yine aynı kanunun 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamladığımdan dolayı iş akdimi tek taraflı olarak sonlandırıyorum.” diyerek iş yerimden ayrıldım. Ama kıdem tazminatım ödenmedi. Bimer başvuru formuyla ayrılmış olduğum kamu kurumunda kıdem tazminatımın tarafıma ödeneip ödenmeyeceğimi sordum.
  Kamu kurumu “Bilindiği üzere, 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükte olan “Kıdem tazminatı” kenar başlıklı 14. maddesinin 5. bendinde bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin; “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,…” feshedilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatının ödeneceği ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2006/2716 E. ve 2006/8549 sayılı Kararında; işçinin işten ilk ayrıldığı andaki iradesinin tespitinin önem kazandığı, işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrılması halinde, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanmasının söz konusu olamayacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle; başka bir işyerinde çalışmak üzere işyerimizden ayrılıp ayrılmadığınızın tespitine ilişkin yapılan araştırma çerçevesinde, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 06/05/2013 tarihinde göreve başladığınız anlaşılmış olup, bundan dolayı anılan Kanunun ilgili bendine istinaden kıdem tazminatı talebinde bulunan şahsınıza, söz konusu ödemenin yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rice ederiz.” yazısını gönderdi.
  Sizden ricam bana yardımcı olmanız Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin bu son kararı ile kıdem tazminatımı alabilirmiyim.
  Çok teşekkür ederim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mustafa Bey,

   Bahsettiğiniz konu tamamen hukuki olduğu için öncelikle vereceğim yanıtın yorumdan öteye geçmeyeceğini belirtmek isterim.

   Yargıtay kararlarının lehinize sonuçlanması için; işten ayrılış iradeniz ve sebepleriniz önemli. İşçi eğer çalışma şartlarında yıpranmışsa yahut daha iyi şartlarda iş bulduysa, bu yıpranmışlığını bitirmek için 3600 günden emeklilik hakkını kullanabilir. Tazminatı alabilir.

   Bu konu oldukça muallakta kalan bir konu. Farklı yargıtay kararları sebebiyle şirketler kendilerine uygun kararları emsal göstererek ödeme yapmıyorlar. Ancak “çalışma hakkı”nız sizden alınamayacağı için, açacağınız davanın sizin lehinize sonuçlanma oranı yüksek olacaktır.

   Üstelik prosedür size uygulandığı gibi işlememektedir. Siz emeklilik yazınızı alıp başvurunuzu yapıyor ve emekli oluyorsunuz. Yasal olarak hak edişiniz size ödenmek zorundadır. Sizin başka bir iş yerine girdiğiniz ve suistimal ettiğiniz iddiasıyla tazminatın geri alınması davası şirket/kurum tarafından açılacak ve konu yargıya intikal ettirilecektir.

   Bence mutlaka yargı yolunu kullanmalısınız. Bu ve benzer durumlarda avukatlar şirketlerle anlaşma talep ederek, mahkemeyi uzatmadan çözüme de ulaştırabiliyorlar.

   Kolaylıklar dilerim.

   1. Mustafa dedi ki:

    Saygı hanım merhaba
    Yorumunz için çok teşekkür ederim. Kıdem tazminatında zaman aşımın süresi nedir? Gelcek yıllarda kanun bu haliyle devam ederse yargı yoluna başvurmayı düşünüyorum.
    Çok teşekkür ederim.

    1. Saygı Günenç dedi ki:

     Mustafa Bey,

     Kıdem tazminatı için dava açma süreniz 10 yıldır.
     Kolaylıklar dilerim.

 6. samet çelik dedi ki:

  Merhaba Saygı Hn,

  1964 doğumluyum. 1981 yılında sigortam başladı.Şuan toplamda askerlik borçlanması hariç 1667 prim günüm var. Bu bilgiler sayesinden ben 3600 güne tabimiyim ? Birde yeni çıkıcak olan 1800 gün geriye dönük prim ödeme şartını gerçekleştirirsem emekli olabilir miyim?
  teşekkürler..

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Samet Bey,

   Borçlanmanızı öder ve gününüzü 3600’e tamamlarsanız zaten yıl şartını yerine getiriyorsunuz. (borçlanmanın üzerine çalışmanız gereken gün sayısı görünüyor)

   Başvurunuzu bütün işlemlerden sonra SGK’ya yaparak emekli olabilir yazısını alıp iş yerinize verebilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 7. Umut dedi ki:

  Merhaba Saygı Hanım,
  15 Yıl ve 3600 prim günümü doldurduğum için çalıştığım şirketimden kıdem tazminatımı isteyerek ayrılmak istiyorum. Fakat şirketimde 6 yılı aşkındır çalıştığım için ihbar sürem 8 haftadır. Bu yasal hakkımı kullanarak Kıdem tazminatımı almak ve emekli olmak istediğimde, ihbar süremi çalışmak zorunda kalacak mıyım?

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Umut Bey,

   15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününden emeklilik dilekçenizi verdiğiniz anda emekli olabilirsiniz. Herhangi bir ihbar süresi söz konusu olmayacaktır.

   Kolaylıklar dilerim.

 8. şahin ayaz dedi ki:

  saygı hanım merhaba ben gazi’yım bana verilen iş hakımı kulanarak 08 12 2005 yılında 657 sayılı k. tabı güreve başladım kaç yıl emeklilğim kaldı ? tşkler.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Şahin Bey,

   Bunun için raporunuzda yazan oranı bizimle paylaşır mısınız?

   Kolaylıklar dilerim.

 9. nazmi ak dedi ki:

  merhaba saygı hanım ben 01/05/1991den sgk girişim var şuana kadar 5108 günüm var 15/04/2004 den beri aynı işyerinde şalışıyorum 15/01/2013 de ülseratif kolit hastalığına yakalandım 3ayda bir kontrole gidiyorum hergün ilaç kullanıyorum yasaya göre malülen emekli olma şansım varmış 10sene sigortalılık süresi prim 1800 heyet raporu yüzde 60şın üstünde olması gerekiyor neyapmam gerekiyor çalıştığım yerden çıkmak için neyapmam gerekiyor yazarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler saygılarımla kolay gelsin

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Nazmi Bey.

   Konu ile ilgili olarak bağlı olduğunuz SGK’ya başvurarak malulen emekliliğinizi isteyebilirsiniz.
   Emekliliğiniz onaylandığında işyerinizden birikmiş tazminatınızı alabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 10. Gönül dedi ki:

  Saygı hanım merhabalar ;

  – 15 yıl 3600 emeklilik dilekçesini aldığımızda kaç gün içinde kullanmamız gerekiyor.
  – Dilekçeyi aldığımızda bu karardan vazgeçip tekrar işe devam ettik ama beklediğimiz gibi olmadı yazıyı tekrar alıp kullanma şansımız var mı ?
  Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim .
  İyi çalışmalar dilerim. Çok yararlı bir sayfa olmuş.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Gönül Hanım,

   Yazı geçerliliğini koruyacaktır. Tekrar almanıza gerek yoktur. Şirketinize teslim ederek(mutlaka bir kopyasını alınız) emeklilik talebinizi yenileyebilirsiniz.
   (Kaybettiyseniz zaten SGK’dan tekrar çıkarabilirsiniz.)

   Kolaylıklar dilerim.

 11. Gönül dedi ki:

  Saygı Hanım ;
  Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
  İyi çalışmalar dilerim.
  Salı günü sözlerinize de bayıldım.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Beğendiğinize sevindim Gönül Hanım.

   Her salı katılımınızı bekleriz.
   Görüşmek dileğiyle.

 12. HASAN TAHSİN dedi ki:

  saygı hanım
  merhabalar
  1988 yılında sigortaya başvuru yapılmış sigorta numarası alındığpı halde hiç prim yatırılmamış,1990 işe başladım ve kesintisin 13 yıl devam etmekteyim
  1988 yılında çalıştığım yer kapandı siğorta numaramım 1988 yılında aldığım ama primleri yatmadığı ispat etmeyada nasıl bir yol izlemem gerekiyor
  bilgi verebilirseniz çok sevinirim
  hayırlı çalışmalar

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Hasan Bey,
   Şartlarınız bu süreçten yararlanabileceğinizi gösteriyor. Yazımızda belirttiğimiz gibi başvurunuzu yapabilirsiniz.
   Kolaylıklar dilerim.

 13. serdarylmz dedi ki:

  MERHABA SAYGI HANIM
  benım goz hastalıklarından sag goz yuksek mıyop astıgmatım var askerlıkden AED RAPORUM VAR HENUZ BIR DEVLET HASTANESINE GIDIP RAPOR BSAVRUSU YAPMADIM BENIM 2600 GUN SIGORTAM VAR 3600 GUN OLUnca devlet hastanesı heyetıne gırmek ıstıyorum benım malulen emeklı olmam ıcın yuzde kac oranında rapor almam lazım .
  teskkederım

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Serdar bey,

   Maülen emeklilik konusu ve 15 yıllık sigortalılık süresi 3600 gün kapsamı çok farklı şeyler. Buna göre;

   1-10 yıl sigortalılık süresi 1800 iş günü ve %60 raporunuz olursa malülen emekli olabilirsiniz.

   2-15 yıllık sigortalılık süresi 3600 iş günü çalışmışlığınız olursa raporsuz emekli olabilirsiniz.

   3-%40 ve üzeri sağlık raporu alırsanız (burada işe giriş yılınız ve iş gününüz önemli olacaktır tarihi yazarsanız daha somut yanıt verebilirim.) engelli olarak emekli olabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 14. SİBEL dedi ki:

  Saygı hanım merhaba,
  benim 21 agustos 2000 yılı sigorta başlangıcım var.
  prim günüm 4570
  fakat 2005 yılında 11 aylık bir çalışmama boşlugum var.
  15 yılım sigorta başlagıcından itibaren mi sayılır yoksa, çalışmadıgım 11 aylık kısımıda çalışarak tamamlamammı gerekiyor.
  ben 2015 agustos ayında 15 yıllık sigortalılık süremi doldurmuş oluyormuyum.
  şimdiden çok teşekkür ederim.
  araştırmaya çalıştım ama o kadar farklı cevaplar varki insanın kafası daha çok karışıyor.
  Ben şimdiki iş yerimde yaklaşık 6 yıldır çalışıyorum ve kıdem tazminatı hakkım olacaksa bunu alabilmek için süremi doldurmayı istiyorum.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Sibel hanım,

   Burada söylenen 15 yıllık sigortalılık süresinin hepsini çalışır vaziyette doldurmanız değildir. Sigorta başlangıcından itibaren 15 yıl geçmesi yeterlidir. Zaten aranan prim günü sayısı 3600’dür.

   2015 yılı Ağustos ayında bu hakkı kazanmış oluyorsunuz.

   Kolaylıklar dilerim.

   1. SİBEL dedi ki:

    Merhaba,verdiginiz bilgi için, çok teşekkür ederim.
    iyi günler.

 15. erdinç dedi ki:

  MERHABA SAYGI HANIM
  BİR TANIDIĞIM 1950 DOGUMLU
  1970 YILINDA 20 AY ASKERLİĞİ BORCLANMA YAPILMAMIŞ OCAK 2004 TARİHİNDE TARIM BAGKURUNA GİRİSİ VAR PRİM ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR.
  GÖZ TANSİYONU NEDENİYLE GÖRME YETİSİNİ
  SEKERE BAGLI OLARAK BÖBREKLERİNİ DEVAMLI DİYALİZ GİRİYOR
  KALP DAMARLARINDAN 4 Ü TIKALI
  MALÜLEN EMEKLİLİK İCİN BASVURU YAPILDIGINDA GELEN CEVAP SİGORTA BASLAMA TARİHİNDE SEKER RAHATSIZLIĞI OLMASI SEBEBİYLE RED CEVAPI GELDİ.O TARİHDEN ÖNCE SEKER RAHATSIZLIĞI DAİR BİR KAYIT VEYA İLAC KULLANIMI YOK.
  9 EKİM2013 TARİHİNDE DEĞİŞEN KANUNLA TEKRAR BASVURU YAPILDI.GELEN CEVAP 15 YILINI 3900 PRİM YATIRMASI GEREKTİĞİ ACIKLAMASI GELDİ.
  SU ANDA GÖREMEDİĞİ İÇİN DEVAMLI BAKIMA MUHTAÇ VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN SAGA SOLA BASVURU YAPAMIYOR BİZ YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ AMA KANUNLARI TAM BİLMEDİĞİMİZ İÇİN ELİMİZDEN BİR SEY GELMİYOR.BİR YOL GÖSTEREBİLİRSENİZ COK SEVİNİRİM.GELEN CEVAP DOGRUMU İTİRAZ YAPALIMMI VEYA DAHA FARKLI BİR YOLU VARMI BİZE YOL GÖSTEREBİLİRMİSİNİZ İYİ GÜNLER

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Erdinç Bey,

   Tanıdığınız malülen emeklilik kapsamına alınmamış.Ancak engelli kapsamında emekli olabilmesi için 15 yıl ve 3900 prim şartı konmuş. Aldığı raporunun % oranını yazarsanız. daha net konuşabiliriz.

   Kolaylıklar dilerim.

 16. ahmet can dedi ki:

  Mrb saygi hnm ben 15 yıl 3600 gün hak ederek p.tesi ve o tarihli dilekceyi verdim, ertesi gün nobetim vardi gitmedim bu konuda hakliyim dogrumudur yani beni calistiramazla degilmi birde hala beklemekteyim cikisimi yapmadilar, kaçgun icinde cçıkış yapilip tazminatim yatirlmasi lazimdir.birde sonra başka bir yerde baslayabilirmiyim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ahmet Bey,

   Evet dilekçenizi verdikten sonra çalışmak durumunda değilsiniz. Sizin çıkışınızı ne için beklettiklerini bilmemiz önemli. Bununla ilgili olarak “işe gelmedi” şeklinde rapor tutulmaması çok önemli. Gerekirse emeklilik talebinizi noter üzerinden göndermelisiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 17. ALİ GALİP dedi ki:

  1994 SİGORTA GİRİŞİM VAR. 1998 DEN BERİ AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAKTAYIM.2013 KASIM AYINDA BYPASS OLDUM.İKİ DAMAR DEĞİŞTİRİLDİ.AYRICA BAZI RAHATSIZLIKLARIM DA VAR(UYKU AKNESİ,GÖZ KURULUĞU,İŞİTME ZORLUĞU).ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM? SAYGILAR…

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ali Bey,

   15 yıl sigortalılık süresi 3600 iş gününüzün dolduğunu görüyorum.Bu şekilde işyerinden tazminatınızı isteyerek çıkabilirsiniz ve emeklilik yaşını bekleyebilir ya da başka bir işyerinde çalışabilirsiniz.

   Ancak malulen emekli olabilir miyim diye soruyorsanız, sorunuzu ilgili yazının altındaki bölüme yönlendirmenizi rica ederim.

   yazı linki: https://saygigunenc.com/?p=1570

   Kolaylıklar dilerim.

 18. Arif Aydın dedi ki:

  Saygı hanim Merhaba
  1998 yılında sigorta başlangıç tarihim var.5Şubat tarihinde işverenime sgk dan aldığım 3600 15yıl yazısını kendi yazdığım bir dilekçe ile verdim.Bana bunu elden alamayacaklarını Noterden ihtar çekmem gerektiğini söylediler. Bende aynı gün noterden ihtar çektim.4 gün sonra Ellerine ulaştı. Bana avukatlarına sormalari gerektiğini calismaya devam edip onlardan haber beklememi söylediler. Bu arada 3gün daha çalıştım ve 16gün yıllık izine ayrıldım. Ancak bana bugün yarın derken yıllık iznimi bitirdim.Martin 1 inde işbaşı yapmam gerekiyor du .ben yüzyüze görüşmem de ayin 1inde işbaşı yapmam gerektiği avukatlarından haber gelene kadar beklememi söylediler. Ben 1 inden sonra işe gitmedim ve bana ayin 3ü itibariyle AmiriNden habersiz işe gelmedi diye noter kanalıyla ihtar çektiler.bu ihtar geçerli olurmu yoksa ben im ilk çektiğim ihtar mı geçerli olur. Şu tarih itibariyle halen tazminat ödemem de yapılmadı nasıl bir yol izlemeliyim.
  Teşekkürler

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Arif Bey,

   Bu konuda vakit kaybetmeden hukuki işleme başvurmanız gerektiğini düşünüyorum.Ancak mahkeme yoluyla bu durumu ispat etmeniz gerekecektir. Noterden önce sizin ihtar çekmeniz çok yerinde olmuş ve size durumunuzu ispat etmede fayda sağlayacaktır. Ancak işe gitmemeniz onlara tazminatsız fesih hakkı verir. Sizin çalışmak istediğinizi ve onların görev vermediğini anlatan bir ihtarname çekmeniz(avukat yardımıyla) yerinde olacaktır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na (hangi ildeyseniz bağlı olduğunuz müdürlüğe) başvurunuzu hemen yapmanızı öneririm.
   Konu ile ilgili şahidiniz olması avantajınıza olacaktır.

   (Bu ve benzer durumlarda çoğunlukla avukatlar dava açılmadan firma ile görüşerek ortak bir nokta bulabiliyorlar)Doğru yolu izlemez ve vakit geçirirseniz ilerleyen süreçte bir hak iddia etme şansınız olmayacaktır.

   Kolaylıklar dilerim.

 19. Meleknaz Demirkaya dedi ki:

  Saygı Hanım merhaba 1971 doğumluyum 1990 yılından beri sigortalıyım. 1998 yılından beri şuanda adevam etmekte olduğum iş yerinde çalışmaktayım. Yılım ve prim gün sayım doldu ve fazlası var emeklilik yaşıma 3 sene kaldı 16 yıldır aynı işyerinde çalıştığım için 8 hafta ihbar sürem var işten ayrılmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim ve sgk’dan emeklilik dilekçemi verdikten sonra ihbar süremi doldurmak zorundamıyım. Yrdımcı olursanız çok sevinirim.

  Teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Meleknaz Hanım,

   3600 gün 15 yıl sigortalılık süresinden emeklili olursanız, ihbar süresince beklemenize gerek olmayacaktır.

   Ancak yukarıdaki yorumlarda da karşımıza çıktığı gibi, farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aldığınız belgeyi noter ihtarıyla şirketinize göndermenizi öneririm.

   Kolaylıklar dilerim.

 20. EMİNE dedi ki:

  Merhaba Saygı Hanım;
  09.10.1999 tarihinden bu yana sigortalı olarak çalışmaktayım.Toplam 4720 pirim günüm var.15 yılımı doldurunca işten ayrılıp.Yaş bekleyebilirmiyim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Emine Hanım,

   15 yıl süresinin dolduğu gün emekli olarak yaşı doldurmayı bekleyebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.

 21. murat bozkurt dedi ki:

  saygı hanım , iyi günler

  annemin 1990 yılı başlangıç olmak üzere toplam 2287 prim günü bağkur ödemesi var.1996 yılında bağkurunu kapattırdı.Bağkur prim ödemesi haricinde hiç bir prim ödemesi mevcut değil.Şu an 67 yaşında .Torba yasa kapsamında kadınlara geriye dönük doğum borçlanması çıkacağı söyleniyor.Yanlız son doğum bağkur girişinden önce (1988) sgk nın şu an bize söylediği bağkurdan emekli olabilmek için; yaşa bağlı olmaksızın 25 yıl prim ödemesi yapılması gerekiyormuş ; veya şu andan itibaren 3,5 yıl daha SSK lı olarak bir yerde işçi olarak gösterilmesi gerekiyormuş.
  özetle ;Torba yasadaki geriye dönük doğum borçlanması çıktığında bizim yapacağımız borçlanma bağkur olarakmı sayılacak yoksa işçi olarakmı sayılacak veya bir ay bir işyerinde işçi olarak gösterildikten sonra doğum borçlanması talebinde bulunursak borçlanmamız hangi sınıf üzerinden dikkate alınacak?

  bilgilerinizi rica ederim
  saygılarımıla.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Murat Bey,

   Bu bölümde maalesef sadece 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü ile ilgili sorulara yanıt verebiliyoruz.

   (yine de size yardımcı olmak için kısa olarak kendi yorumumu aktarıyorum)
   Doğum sırasında Bağ-kur lu olması sebebiyle borçlanmayı Bağ-kurdan yapacaktır. Son 7 yıl içinde hangi kurumda 3,5 yıl+1 gün prim yatırdıysanız oradan emekli olabiliyorsunuz. (Buradaki sürenin açıklaması)

 22. miyase dedi ki:

  Merhaba Saygı hanım.
  Eşim 3600 gün ve 15 yılını doldurdu ve 9 yıldır çalıştığı işyerindem ayrılmak istiyor. SGK dan gerekli belgeyi aldi fakat nasıl bir istifa dilekçe yazması gerektiğini bilmiyor.
  bu konuda yardımlarınızı rica ederiz.
  ayrica bu istifa dilekçedlsini noter aracılığıyla işyerine gondermek daha mı doğru olur?

  Yardımlarınız için teşekkür ederiz.
  saygılarımla.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Miyase Hanım,

   Öncelikle başvurusunu noter aracılığyla yapması en doğrusu olacaktır.

   İstifa dilekçesini aşağıdaki şekilde yazabilir.
   Kolaylıklar dilerim.

   …………. Şirket Müdürlüğüne

   Şirketinizde ……….. sigorta sicil numarasıyla çalışmaktayım.Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığım ………. sayılı dilekçede belirtildiği gibi; 4447 sayılı kanunla 1475 sayılı iş kanununun on dördüncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 5 inci bendi gereğince iş yerinden emekli olarak ayrılıyorum.
   Gereğinin yapılmasını arz ederim.
   Tarih…
   Ad-soyad
   imza

   1. miyase dedi ki:

    cevabınız için çok çok teşekkür ederim Saygı hanım.

 23. Nurullah A. dedi ki:

  Saygı hanım Merhaba,

  Bir işçi ilk işyerinden 14. maddeye dayanarak çıkıyor ve kıdem tazminatını alıyor varsayalım. Daha sonra tekrar yeni bir işe giriyor. Ve burada da yaklaşık 2 sene çalışıyor. Bu durumda bu işçi 2. işyerinden de 14. maddeye dayanarak kıdem tazminatı alabilir mi? Bunun önünde bir engel var mıdır?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Nurullah Bey,

   Bahsi geçen emeklilik 15 yıl ve 3600 gün şartını içeriyor. Bu sebeple düşündüğünüz gibi ikinci bir emeklilik olmayacaktır.

   Kolaylıklar dilerim.

 24. ömer dedi ki:

  sgk 3600 gün yaşlılık belgesini aldım ve iş yerine verdim.onlarda bana bir presüdür deyip bir istafa belgesi ve ihtar süresi kullandıryorlar.bende 1 ay sonra noter den gönderdim.şimde hemen işten cıkabilirmiyim.ihbar süresini tam kullanmadan.teşekkür ederim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ömer Bey,

   İhbar süresini doldurma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu emeklilik şeklinde dilekçeyi vererek anında emekli olabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 25. mustafa yuksel dedi ki:

  merhaba saygı hanım 1978 dogumluyum 06 10 2000 tarıhlı sıgorta baslangıcım var bugune kadar 3745 prımım var 1998 1999 arasında 18 ay askerlık yaptım sakerlık borçlanması yaparak sıgorta gırıs tarıhımı 18 ay gerı alabılırmıyım alırsam 3600 15 yıl 3600 gunden yararlana bılırmıyım.bugun tarıhı ıle cevaplarsanız sevınırım

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mustafa Bey,

   Evet askerlik borçlanmasından yararlanabilirsiniz. Nisan ayı itibariyle gerekli süreyi tamamlamış oluyorsunuz. Başvurunuzu yapabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 26. ergun dedi ki:

  merhaba saygı hanım. eşim 1970 doğumlu ve 4100 gün sigortası mevcut. Şunu sormak istiyorum. 15 yılın mı dolması gerekiyor, yoksa 3600 gün primi mi olmalı yoksa her iki şartı da mı taşıması gerekli. Teşekkür ederim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ergün Bey,

   Eşinizin bahsettiğimiz emeklilik hakkını alabilmesi için her iki şartı da yerine getirme zorunluluğu mevcuttur.

   Kolaylıklar dilerim.

 27. Aykut dedi ki:

  Saygı Hanım merhaba,

  1994 yılında 18 yaşımda babam sigorta girişimi yaptırmış , sigorta girişim/numaram 1994 fakat calismaya üniversite bittikten sonra 2004 yılında başladım ve şu an 3583 prim gün sayım var . 3600 günümü tamamladıktan sonra 15 sene 3600 gün şartı ile iş yerimden ayrılsam tazminat hakkım var mıdır ? 15 sene için sigorta başlangıç tarihi yeterli midir, bilfiil çalışma şartı var mıdır ?

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Aykut Bey,

   Sigorta girişinizden sonra sürekli çalışmak zorunda değilsiniz. Kanuna göre başlangıcınızın yapılmasından sonra 15 yıl geçmiş olması ve bu zaman zarfında 3600 gün kadar çalışmış olmanız yeterlidir. Kıdem tazminatı alarak işyerinizden ayrılabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

   1. Aykut dedi ki:

    Saygı Hanım merhaba ,

    15 yıl ve 3600 gün şartıyla emekli olarak işyerimden ayrılmayı düşündüğüm tarihten 1 hafta önce 20 gün yeni izinlerim başlamış olacak fakat bu izinleri kullanamayacağim. Kullanmadığım izin günlerimin ücretini alma hakkım var mıdır ? Saygılarımla…

 28. SUAT dedi ki:

  merhaba saygı hanım
  1973 doğumluyum 7200 gün primim var 14 yıldır aynı firmada çalışıyorum. 15 yıl 3600 günden faydalanarak işyerinden ayrılmak istiyorum fakat tazminatımı taksite bölmek istiyorlar. sgk dan alacağım 15 yıl 3600 gün belgesini noter aracılığıyla firmaya gönderirsem tazminatımı tek seferde ve 6 iş günü içerisinde alabileceğimi duydum ne kadar doğru bilmiyorum. tazminatımı tek seferde nasıl alabilirim . şimdiden teşekkür ederim . saygılar….

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Suat Bey,

   Tazminatınızı ancak siz kabul ederseniz bölebilirler. Bunun için de sizden kendi rızanızla taksiti kabul ettiğinize dair bir yazı almak zorundalar. (dava yolu açık)
   Noterden gönderirseniz yatırmakla mükellef olacaklardır.
   Kolaylıklar dilerim.

 29. semiha dedi ki:

  merhaba Saygı Hanım,

  Babamın ilk işe girişi 1984 yılında olmuştur. Toplam 7,867 pirim gün sayısı var. Şuan iş yerinden tazminatını alıp çıkmak istiyor ne yapması gerekir.

  Birde 1994 senesinden 2000 senesi aralığında sigorta girişi ve pirimleri sgk sorgulamada gözükmüyor. Bunun için ne yapmalıyız.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Semiha Hanım,
   Babanız sigorta başlangıcına göre; 25 yıl sigorta 48 yaş 5225 iş günü şartıyla emekliliğe hak kazanmış görünüyor. Bunun için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek emeklilik talebinde bulunması gerekiyor. Yaptığı başvuru sonucunda kendisine kurumdan verilecek dilekçe ile çalıştığı şirkete giderek işlemini başlatabilir. Babanız ihbar süresi çalışmasına gerek kalmadan kıdem tazminatını alarak çıkabilir.
   Kolaylıklar dilerim.

 30. Levent Karaca dedi ki:

  Sayın Saygı Günenç
  Kısmi emeklilik şartlarına haizim.Sgk dan aldığım belgeyle işyerime müracaat ederek kıdem tazminatı talep ederek ayrılmak istesem beni zorunlu bir ihbar süresi kadar çalıştırabilirlermi yoksa dilekçemi verdiğim gün itibariyle herhangi bir ihbarda bulunmaksızın a yrılabilirmiyim? 15 gün sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamamda bir sıkıntı olurmu?Teşekkür ederim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Levent Bey,

   3600 gün emeklilik için ihbar süresi söz konusu değildir. Aynı gün ayrılabilirsiniz. Ancak yazıyı okursanız tekrar başka bir şirkete girme konusunda şu an çalıştığınız firmanın dava yolu açık olacaktır. Eğer nedenleriniz varsa sizi bu konuda haklı çıkaracaktır.

   Kolaylıklar dilerim.

 31. mehmet balcan dedi ki:

  14.06.2006 sigorta girişliyim.2040 günüm var.vergi indirimine de hak kazandım.özürüm kalp kapakçıklarımın değişmesi özür oranım 50 idi.fakat 2 yıl evvel gözümün biri kapandı görmüyor.atrofi santral kapanmasıymış şimdi 65 oldu raporum. sorum şu malulen emekli ne zaman olurum.kaç güne tabiyim.1977 doğumluyum.teşekkürler….

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mehmet Bey,

   malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 prim günü ve %60 engel raporu gereklidir. Siz bu koşulları tamamlıyorsunuz. başvurunuzu yapabilirsiniz.

   Kolaylıklar dilerim.

 32. kaan hicsönmez dedi ki:

  slmlar;
  01/10/1993 başlangıç tarihinde sgk lı olarak işe başladım. şu anda 5021 gün sigarta günüm var. 3600 den emekli olma şartlarım doldu. fakat şu anda çalışmıyorum. sorum şu: 3600 den emekli olmam için en son çalıştığım işyerinde ne kadar çalışmam lazım? tşkler kolay gelsin

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Kaan Bey,

   3600 günden emekli olabilmeniz için en az 1 yıl süreyle bir işyerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Eski şirketinizden yani çıkış yaptığınız bir yerden tekrar tazminat talebinde bulunamazsınız.

   Kolaylıklar dilerim.

 33. canan dedi ki:

  saygı hanım merhaba 15 yıl 3600 şartlarını taşıyorum fakat son çalıştığım işyerindeki sürem 7 ay kısa bir süre sonra evlenicem alıcağım tazminat ne kadar olur sadece 7 ay üzerinden mi hesplanacak

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım,

   Kıdem tazminatı hak edebilmeniz için 1 yılı doldurmanız gerekiyor. Eğer doldurarak evlenirseniz 3600 gün hakkınızı değil evlilik tazminatı hakkınızı kullanmanızı öneririm. Ama 1 yıl şartı hepsi için geçerlidir.

   Mutluluklar dilerim.

 34. Aykut dedi ki:

  Sn. Avukatım merhaba ,
  18.08.2005 yilinda calismaya basladigim isyerinden 15.10.2009 tarihinde istifa ederek ayrildim , 15 gun baska bir isyerinde calistiktan sonra 01.11.2009 tarihinde tekrar ayni isyerinde ise basladim. Bugun, 29.08.2014 tarihinde 15 yil,3600 gun kidem tazminatina esas SGK yazisi ile isyerinden ayrildim. IK departmani bu durumda sadece 2009-2014 tarihleri arasi tazminatimin odenecegini , ilk calisma donemi olan 2005-2009 yillarinin hesaplanmayacagini bildirdi.

  Hukuken ilk calisma donemi 2005-2009 tazminatimi almam mumkun mudur?

  Saygilarimla

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Aykut Bey,

   Bahsettiğiniz konu kanun maddelerinde maalesef muallakta kalmış bir konudur. Kendisi istifa eden bir işçinin, tekrar işe girdiğinde haklarının devam etmesi ve tazminatını etkilemesi yönünde Yargıtay kararlarına bakmak daha doğru olacaktır. Ancak bu konuda şansınızın düşük olduğunu söyleyebilirim. Yine de bir avukat aracılığıyla dava açabilir talepte bulunabilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.

   Yargıtay 9.HD., 27.05.1997, E.97/6843, K.97/10375, YKD.Kasım-1997, sf.1727-1728
   Yargıtay bu durumda önceki çalışma döneminin istifa ile sona ermesi dolayısıyla kıdem tazminatı hesabında dikkate alınarak fark kıdem tazminatının hüküm altına alınmasının isabetsiz olduğuna hükmetmiştir.

 35. dinçer mutlu dedi ki:

  merhaba saygı hanım 1997 işe girişliyim 4300 günüm var gecirdigim bir trafik kazası dolayısıyla 17 aydır raporluyum ve daha bir ameliyat olmam gerektigini söylüyor doktorlar raporlarım devlet hastanesinden buna istinaden etraftan duydugum kadarıyla 18 ay rapor süresini doldurduktan sonra 3600 gün üzerinden emeklilik hakkı oldugunu söylüyorlar bilgilendirirseniz sevinirim.kolay gelsin.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Dinçer Bey,

   Öncelikle çok geçmiş olsun. 1997 girişli olmanız zaten 3600 günden emekli olmanız için yeterlidir. rapor bitimi başvurunuzu yapabilirsiniz.

   Sağlık ve sabır dilerim.

 36. aylin dedi ki:

  Merhaba,
  SGK giriş tarihim 2000 yılı.1980 doğumluyum 4500 prim gününü mü, 7000 prim günümünü mü doldurmam gerekiyor?
  Teşekkürler.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Aylin Hanım,

   Emeklilik için 58 yaş ve 7000 iş günü kriterlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor.
   Kolaylıklar dilerim.

 37. fatih dedi ki:

  sayın hocam benim 19 yılım ve 4200 günüm var kamu kuruluşunda 2004 2005 senelerinde çalıştım ayrıldım 2007 de geri döndüm belirli süreli iş sözleşmesiyle halen kamu kuruluşunda çalışmaktayım alt işveren ve üst işveren konumları var şimdi ben kısmi emeklilik düşünsem kamudaki eski çalıştığım 2 yılda baz alınacakmı 7 yıl üzerindenmi işlem görülür yoksa 9 yılmı cevap verirseniz sevinirim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Fatih Bey,

   İlk başlangıcınızdan itibaren bu süre geçerlidir.
   Kolaylıklar dilerim.

 38. ayten dedi ki:

  merhabalar annem 6 temmuz 1964 doğumlu..1997 mart ayında işe başladı..2900 gün ssk lı olarak çalıştı..735 gün de bağkur yatırdı..acaba annem ne zaman emekli olabilir_? bir de bağkur gün sayısını sigortalı gün sayısına ekletebilirmiyiz

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ayten Hanım,

   Annenizin tahminen 2250-2500 arası prim gününe ihtiyacı bulunuyor. Bağkur gün sayısı, emeklilikte ekleniyor.
   Kolaylıklar dilerim.

 39. arzu unlu dedi ki:

  Kolay gelsin,benim sorum 22.12.2000 girişli yim.4890 prim günüm var.1. Çocuk sigortalıyken 1998 doğumlu,2.çocuk 2013 sigortalıyken.aynı is yerinde halen devam etmekteyim.sadece 3,5 ay doğumdan dolayi prim yapmamış.kidem tazminatini nasıl,ne zaman ,hangi tarihte alabilirim.ayrıca 7000 prim günümü tamamlayan 25 yılında tamamlamak gerekiyordu yoksa 7000 gün olunca kidem imi alabiliyormuyum.en erken nasıl alabilirim.lütfen bir yol gösterin.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Arzu Hanım,

   Normal emeklilik tazminatınız için yaşı ve hizmet süresini beklemelisiniz. Ancak hizmet süreniz dolduysa yaşı beklemeden SGK dan alacağınız bir dilekçeyle kıdeminizi talep edebilirsiniz. Ya da 3600 iş günü 15 yıllık sigorta süresi de kıdeminizi alabilmeniz için bir yöntemdir.(gördüğüm kadarıyla prim günü dolsa da süre tutmuyor)
   Kolaylıklar dilerim.

 40. irem dedi ki:

  Merhaba ben agustos 18 de is sozlesmemi 3800 gunum dolmasina fakat sigorta girisim 2001 gorundugu bilgisini kurumdan bilgi verdikleri icin hak etmedigim icin ayrildim.bugun 01.08.1999 daise baslangic tarihli sigorta kartimi buldum.bu durumda hak ediyor gorunuyorum fakat sigortada bu girisim gorunmedigi icin almadan cikmis oluyorum.nasil bir yol izleyebilirim.tesekkurler irem

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba İrem Hanım,

   Bu ve benzer durumlarda maalesef şirketinizden bir hak talep edemezsiniz. Çünkü şirket sizin beyan ettiğiniz kağıda göre işlem yapmaktadır. Ancak SGK’ya konu ile ilgili dava açabilir ve hukuki süreçte haklarınızı talep edebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.

 41. Reşat dedi ki:

  Merhaba,
  1998 yılında Bağkurdan ilk sigortam başladı. Ağustos 1999 yılında asteğmenlikten dolayı emekli sandığı kaydım var. Askerlik sonrası Eylül 2000 de halen çalıştığım işyerine girdim ve SSK sigortam başladı. İşyerimden kendi isteğimle ayrılıp kıdem tazminatımı alabilir miyim? ilk sigortalılıktan 15 yıl dolmalı derken kasıt SSK sigortası girişi midir?

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Reşat Bey,

   Bağ-kur ve sigorta primleriniz toplanır ancak SGK’dan emekli olma şansı son 3.5 yılında sigortalı olarak çalışmaktır. Siz bu şartlara uyuyorsunuz. başvurunuzu yapabilirsiniz.

 42. Aysun Obalı dedi ki:

  11 temmuz 2000 işe giriş tarihim.4800 prim gününe sahibim.(4.5 aylık ücretsiz doğum izni kullandım)Sağlık kurumum özel bir firmanın emekli sandığına bağlıyım.15 yıllık 3600 prim günü ile kıdem tazminatımı almaya hak kazanıyor muyum? Farklı internet sitelerinde okuduklarım kafamı karıştırdı.Konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var,yardımınızı rica ederim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Aysun hanım,
   11 Temmuz 2015 yılında bu hakkı kullanabilirsiniz.
   İyi günler.

 43. İhsan dedi ki:

  05.09.1963 doğumluyum
  işe giriş tarihim (ssk) 1988
  prim gün sayım 3545
  askerliğimi yedek subay olarak yaptım.16 ay.1987-1988 yılları arası
  yani askerden sonra işe girdim
  bu şartlarla ne zaman emekli olabilirim ? ( 3600 den )
  (askerlik süresini borçlanırsam bir şey değişirmi ?
  saygılarımla ,

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba İhsan Bey,

   55 gün sonra 3600 günden emeklilik hakkına sahip olursunuz. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Kolay gelsin.

 44. ahmet sahin dedi ki:

  Merhaba ben1957 doğumluyum 3005 pirim günüm var askerlikle beraber emekli oolabilir miyim olursam nazil bir yol izlemem gerekir

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Ahmet Bey,

   Sigorta başlangıcından itibaren 15 yıl geçtiyse ve askerlik borçlanmanızla birlikte 3600 günü tamamlarsanız emekli olabiliyorsunuz. Eğer sigortalılık süreniz tutuyorsa, borçlanmanızı yaparak işlemleri başlatabilirsiniz.
   Kolay gelsin.

 45. mehmet dedi ki:

  Benim eşim 11.12.1980 doğumlu. 1997 yılında sıgorta baslangıcı var 2 aylık sıgortası yatırılmıs daha sonra 2007 yılında yenıden sıgortalı olarak bir işe basladı 2017 yılında 15 sene sıgortlalılık suresı ve 3600 gun sartını doldurarak kıdem tazmınatı alabililr mı ? 18 yasından önce olan sıgorta baslangıcının kıdem tazmınatında geçerli olmadıgını ögrendım 2007 yılı girişini mi sıgorta baslangcı olarak baz alacagız ?

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mehmet Bey,

   Emeklilik için 18 yaşını baz almalısınız. Aynı zamanda gün dolsa da süre yeterli olmadığı için 2017 yılını beklemesi gerekiyor. Kolay gelsin

 46. mustafa sağlam dedi ki:

  ben bir güneydoğu gazisiyim 2.ci iş hakkını kullanarak işe başladım 08.08.2001 de 4673 gün pirim sayım var %49.19 raporumda var ne zaman emekli olurum.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Mustafa Bey,

   08.08.2016 tarihinde 3600 günden emekli olabilirsiniz. Kolay gelsin.

 47. nihat genç dedi ki:

  14,10,1999 yılında işe başladım 3700 gün pirimim var 3600 den tazminat alabilirmiyim birde kac yaşında emekli olurum saygılarımla

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Nihat Bey,
   3600 günden emekli olabilirsiniz. Kolay gelsin.

 48. Eyüp dedi ki:

  SAYGI Hanım merhaba,
  1998 SGK girişliyim 3600 günümün dolmasına 74 günüm var ayrıca tiroit Ca kanserinden dolayı ömür boyu ilaç alarak yaşamak durumundayım. Sormak istediğim bu şartlar Altın’da malulen emekli olma imkanım var mı ? Yoksa sadece 3600 günüm dolunca tazminat hakkım mı olur?
  Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Eyüp Bey,
   3600 günden emekli olabilirsiniz. Malulen emeklilik konusunda sorularınızı ilgili yazımızda sorabilirsiniz.
   http://sgmyazilim.com.tr/saygigunenc/malulen-emeklilik/
   kolay gelsin.

 49. bahar dedi ki:

  Saygı Hanım Merhaba :).Sayenizde bilgi sahibi oluyoruz teşekkürler.Size babam için ulaşıyorun.Babam 1950 doğumlu sigorta başlangıcı 01.06.1998.(Göçmen olarak geldik Bulgaristan’dan.)742 gün askerlik ödedik halen çalışmakta.3600 günü 29 Nisan 2015 te doldurdu.Emekli olmak için bir başvuru süresi var mı kanunen yoksa ne zaman isterse mi başvuru yapabilir?.Diğer konu bu ay maaşı 1500 tl oldu bu maaşıyla bi süre çalışıp emekliliğe başvurabilir mi maaş oranı hangi şartlarda yüksek olur.Mayıs ayı içerisinde başvurumuzu yaparsak takriben nekadar maaş bağlanmış olur.Teşekkürler

 50. Ali Bil dedi ki:

  Sayın Saygın Hanım, merhaba.

  2015 yılı sonunda iş değişikliği yapmayı planlıyorum.
  Ancak duyum olarak kıdem tazminatı alabileceğim bilgisini öğrendim. Bu konuda emin olmak istiyorum.

  Sorum şu yönde olacaktır;

  Şu an çalıştığım firmamda 9,5 yıldır tam zamanlı çalışmaktayım. Ve primlerim 2015 yılında en üst limitten yatmaktadır.İşten çıkarken ben kendi isteğim ile çıktığımda dahi kıdem tazminatı hakkım oluyormuş bu doğrumudur ?15 yıl SGK lı çalışmak ve 3600 prim gün ile böyle bir hakkımın olduğunu duydum.Böyle bir hakkım yasal olarak var mıdır ?

  Varsa çalışılan her yıl için ödenebilecek en yüksek kıdem tazmınatı tutarı üst limiti nedir ?

  Doğum Tarihim : 17.03.1980
  SGK başlandıç tarhim : 03/1999
  Prim gün sayısı : 3621

  Not: Bir müddet sonra başka bir işte çalışmaya başlar isem emeklilik yaşım geldiğinde emekli maaşımda bir etkilenme olur mu ? Ayrıca yeni başladığım iş yerinden de ayrımam gerekir ise yine tazminat alma hakkım yasal olarak var mıdır ?

  Yorumlarınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla

  Ali Bal

 51. Osman güner dedi ki:

  08.07.2015 tarihinde 3600 günü doldurduğuma dair sgk dan evrak alıp daha sonra işyerine ithar çektim. Aynı gün içinde benden evraklara imza atmam istendi. Ve bu evr\klar imzalanöadan işten çıkışın ve tazminatımı alamayacağıö tarafıma söylendi. Bir hafta sonra ihtar nameye karşılık tarafıma 07.07.2.15 tarihinde işten istifa ederek ayrıldığımı ve ertesi gün ihtar ve 3600 gün evrağını teslim ettiğim için bütün haklarımın yandığımı söylediler. Bu durumda ne yapmam gerekiyor ?

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Osman bey,
   Maalesef etik olmayan bir durum yaşamışsınız. İmzaları attığınız için şu an yapabileceğiniz sadece dava açmak. Bu durumu kanıtlayabileceğiniz şahitleriniz olursa süreç lehinize işleyebilir.
   Kolaylıklar dilerim.

 52. can bugra dedi ki:

  Merhaba, 1998 yılında ilk işe girişim yapıldı şuan itibariyle 17 yıl 4500 günüm var SSK ya bunun için başvurduğumda 1998 yılında 16 yaşında olduğum için 25 yıl 4500 gün şartını doldurmam gerektiği belirtildi.Geçtiğimiz günlerde SGK kurumunu birkez daha aradım 18 yaşını doldurduğum tarihin üzerine (24.12.2000)+15 yıl ekleyip 24.12.2015 yılında yazıyı alabileceğim söylendi dolayısıyla kafam karıştı yazıyı alabilirmiyim yoksa 25 yıl 4500 şartını doldurmammı gerekmekte bilgi verirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Can Bey,
   24/12/2015 tarihinde yazıyı alarak 3600 gün emeklilik hakkınızı kullanabilirsiniz.
   Kolay gelsin.

 53. 1999 mart ayında işe girim 10 yıl aynı işyerinde çalıştım ama girdi çıktılarım var 3600 gün 15 yıl doldurdum şimdi bu işyerine en son 2014 te 4 aylık bir aradan sonra yine grdim bu andan itibaren mi tazminat talep ederim yoksa 10 yıl talep edebilirmiyim

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba,

   Bir işyerinde birden fazla giriş çıkış yaparak çalışmanız halinde (sözleşmeleriniz belirli süreli ya da belirsiz süreli olsa dahi) çalışma günleriniz birleştirilir. yargıtay tarafından bu durum sulniyetli bir davranış olarak kabul edilmiş ve çalışanın kıdem tazminatının işyerinde çalıştıkları bütün sürelere göre hesaplanmasını öngörmüştür.

   Şayet daha önceki çıkışlarınızda bir tazminat aldıysanız, kanuni faizi de değerlendirip onu avans olarak alacağınız tazminattan mahsup edeceklerdir.

   Kolaylıklar dilerim.

 54. arif şahin dedi ki:

  Merhabalar,29.11.1969 doğumluyum.işe ilk giriş tarihim 22.05.2001 olup 3.dereceden % 45 özürlüyüm.vergi indiriminden faydalanıyorum.askerliğimi özürlü olmadan önce 1997 yılında bitirdim.prim sayısı 5000 iş gününü geçti.işe ilk girdiğimde ise özürlülük derecesi % 80 di.şimdi ise % 45.Askerliğimi 18 ay yaptım ve bu süreyi borçlanarak 15 yıl ve 3600 gün erken emeklilik hakkından faydalanabilirmiyim.yorumunuz için şimdiden teşekkürler.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Arif Bey,

   Sizin durumumuza göre:

   – 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olmuş, bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar: 15 Yıl 3600 GÜNDE EMEKLİ OLABİLİR.

   06.08.2003 tarihinden sonra sigortalı olsaydınız sakatlık derecesi önemli olacaktı.
   Kolay gelsin.

 55. Adem Bülbül dedi ki:

  Merhabalar, Saygı hanım, Ben 1992 tarihinde SSK başlangıcı olan ve 01.04.2000 tarihinden beride aynı şirkette çalışan bir birey olarak işten ayrılmam durumunda herhangi bir noter veya mahkeme ihbarı yapmaksızın işten çıkışımı yapsam 1 veya 2 ay içerisinde tazminat alma hakkım olurmu resmi olarak, Yoksa illaki ihbar yapma durumummu olacak. sizden bilgi istiyorum. 

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Adem Bey,

   Özellikle bu yazıdaki diğer soruları okursanız, habersiz çıkışlarda ya da bilmeden atılan imzalarda, şirket tutumlarına şahit olabilirsiniz. Asla kanuni yolların dışında işlem yapmayınız. Şirket habersiz yaptığınız hareketten sizi tazminatsız fesih işlemi uygulayabilir. SGK’dan dilekçenizi alın ve elden vermeden bu işlemi de noter aracılığıyla yapın. (Çünkü 15 yıllık tazminat tutarı yüksek olduğu için riske girmemeniz gerekiyor.)
   Kolay gelsin.

 56. Devrim Yılmaz dedi ki:

  Saygı hanım merhaba,
  Ben 28.03.2012 tarihinden itibaren aynı şirkette çalışıyorum. 3600 gün ve 15 yılım doldu. İlk işe giriş tarihin1996. Fakat bu işyerinde kış döneminde 3 ay ücretsiz izne gönderiyorlar. Şu anda 1,5 aydır ücretsiz içindeyim. Son bir tam yıl mı çalışmam gerekiyor SGK dan yazıyı alabilmek için.

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Sayın Yılmaz,
   Ücretsiz izin süresi boyunca, iş sözleşmenizin askıda olacaktır. Bu süre çalışma sürelerine dahil edilmemektedir. Kıdem hesaplanırken de düşülerek hesaplanacaktır. Ancak tam bir yıl diye bir şey yok. Siz zaten 2012 den itibaren çalışmakta ve bir yılınızı çoktan doldurmuş bulunmaktasınız. Başvurunuzu yapabilirsiniz.
   Kolay gelsin.

 57. Yusuf Özkal dedi ki:

  Merhaba saygı hanım ben şu anki işimden 3600 den ayrılmak istiyorum sigorta girişim 1990 buişyerinde 2009 dan beri calışıyorum 2013 te anlaşmalı olarak giriş cıkış yaptım ozamana kadarki tazminatımı almıştım şimdi ayrılırsam ilk giriştenmi hesaplanır yoksa 2013 tenmi hesaplanır bunu öğrenebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden kolay gelsin

  1. Saygı Günenç dedi ki:

   Merhaba Yusuf Bey,
   Aynı şirkette tazminat aldığınız için ilk tarihten hesaplanıp ödenen ücret mahsup edilir. Siz 2013 den itibaren hak ettiğiniz kısmın ödemesini alırsınız. Kolay gelsin.

 58. Emrah dedi ki:

  Merhaba saygı hanım, mümkünse 2 soru soruma cevap vermenizi rica ediyorum..
  15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 e tabiyim.
  1- 3.yılımı tamamladıgım iş yerimden 3600 yasası ile ayrılmak istiyorum,su an yazıyı alarak iş yerine versem 3 yıl kıdem ücreti alıyorum..Peki yıllık izinim yanar mi ? Ücretini mi öderler ? Veya kullandirmayi seçerlerse başka iş yerinde çalışmam sorun olmaz mi ?

  2. 3600 yasası ile ileriki yıllarda tekrar sgk dan yazı alarak bu işlemi tekrarlayabiliyormuyuz ?

  Çok teşekkür ederim…

  1. Şükrü dedi ki:

   Merhabalar Saygı Hanım 1997 Stajer sigortasi oldu prim ödemesi yok sadece sagliktan yararlanma var 20 12 2004 ylinda prim ödenmeye başlandi ve halen ayni isyerindeyim 3843 gun prim odenmisligi var is yerinden kendi istegimle ayrilmak istiyorum is yeri acmak icin kendime bu durumda tazminat alma hakkim varmi yardimci olursaninz sevinirim simdiden cok tskler

 59. Refik Denizli dedi ki:

  Saygı hanım merhaba,

  benim 3600 gün yurtdışında sigortalı çalışmışlığım var 10 yıl sürekli çalıştım, 15 yıl sigortalı süreyi dolduramıyorum T.C. vatandaşı olarak, çünkü alman vatandaşlığına geçtim Mavi kartlıyım.
  Yurtdışı 3201 sayılı kanuna göre borçlanma yaparak 3600 günden 10 senelik sigortalık süreyle 60 yaşında emekli olabilirmiyim, cevabınız için size şimdiden teşekkür ettim.

 60. reyhan aksit dedi ki:

  Merhaba Saygı Hanım,
  İlk sigorta baslangicim 01.10.1987 meslek okulundan, işe başlangıç tarihim ise 02.01.1990 ve su anda 6113 gunum var..hangi şartlarda emeklilik kazanabilirim? Bu sene 16 haziranda 46 yaşımı dolduruyorum. Yaşımı doldurunca müracaat etmelimiyim? Kazanımlarım yeterlimi?

 61. abdurrahmansaricahotmail.com dedi ki:

  Benim ise giriş tarihim 2003 ancak 21.08.1999 askere gittim günsatin alarak 3600ten yararlanabilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

86.008 okunma

Kişisel blogdur. Ticari amaç ya da kazanç gütmez. Blogda kullanılan bazı görseller ve bazı yazılar google üzerinden alınmıştır. Herhangi bir hak iddia edilmemektedir. İstenildiği zaman kaldırılacaktır.

Başa Dön